Publications | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
პუბლიკაციები
05 თებერვალი, 2010

რა ეტაპზე ვართ? განსხვავებული ხედვები საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებზე

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით (ENP AP) განსაზღვრული საქართველოს ვალდებულებები თითქმის ყველა სექტორის რეფორმას მოიცავს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთ სფეროში ხელისუფლებამ რეალურ შედეგებს უკვე მიაღწია, ბევრი სხვა მიმართულებით უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო.

04 თებერვალი, 2010

სატელევიზიო სივრცე საქართველოში –მფლობელები, მაკონტროლებლები და საკანონმდებლო გარემო

დღეს საქართველოს სატელევიზიო სივრცე ნაკლებად დამოუკიდებელია, ვიდრე ის 2003 წლის „ვარდების რევოლუციამდე” და პრეზიდენტ შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლამდე იყო. ქვეყანაში არსებობს თავისუფალი ბეჭდვითი მედია, რომლის ტირაჟი მცირეა, მაგრამ პლურალიზმი მნიშვნელოვნად აკლია ტელესივრცეს. ეს მაშინ, როცა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის ძირითად წყაროდ ტელევიზიას ასახელებს.

04 თებერვალი, 2010

საბიუჯეტო პრიორიტეტები საქართველოში

ვარდების რევოლუციის შემდეგ ფისკალურ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განუხრელი ზრდა არის. ეჭვგარეშეა, რომ ეს სახელმწიფოს ზოგადი ქმედუნარიანობის ზრდას მიანიშნებს, რაც ამ შემთხვევაში შემოსავლის ამოღების გაზრდილიუნარით გამოიხატა. აღსანიშნავია, რომ საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა 2004 წელს მიღებული ახალი საგადასახადო კოდექსით შემცირებული გადასახადების ფონზე მოხდა. 2003 წლის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო შემოსავლები1(გრანტების ჩათვლით) გასამმაგდა 933 055 000 ლარიდან2 2006 წელს 2 948 747 ლარამდე გაიზარდა. ეს ბიუჯეტის თითქმის ყოველწლიური სეკვესტრირების პრეზიდენტ შევარდნაძის დროინდელი ტრადიციის უმნიშვნელოვანესი ცვლილებაა.

04 თებერვალი, 2010

საბაზრო კონკურენცია საქართველოში

ამ ანგარიშში განხილულია საქართველოში საბაზრო კონკურენციის სისტემა და მისი ფუნქციონირება.გარდა იმისა, რომ „საბაზრო კონკურენცია გამართული ეკონომიკური სისტემის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია”, თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების დაცვა ქვეყნის მიერ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებაც არის.

04 თებერვალი, 2010

ხელისუფლების დანაწილება საქართველოში

ამა თუ იმ ქვეყნის ან მთავრობის მიერ ლიბერალური და დემოკრატიული რეფორმების კუთხით განხორციელებული საქმიანობის შეფასებისას, უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რამდენად არის დანაწილებული ხელისუფლება და უფლებამოსილებები მოცემულ ქვეყანაში და როგორი რეჟიმი შეიძლება ეწოდოს მას. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ანგარიშვალდებულებასა და პრინციპების ერთგულებაზე.

04 თებერვალი, 2010

უმუშევრობასთან ბრძოლა საქართველოში

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, უმუშევრობის დონე 12%-ია2, თუმცა სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ მონაცემებში სოფლის მოსახლეობის იმ ნაწილსაც ითვალისწინებს, რომელსაც თუნდაც მცირე ფართობის მიწა აქვს და მისი გადამუშავებით და მოსავლის აღებით არის დაკავებული. ასეთი ადამიანები თვითდასაქმებულებთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან.

04 თებერვალი, 2010

საქართველო, როგორც ევროპის მეზობელი:პრივილეგიები და ვალდებულებები

2006 წლის ნოემბერში ევროკომისიისა და საქართველოს თანამშრომლობის საბჭომ მიიღო ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების განმსაზღვრელი ახალი დოკუმენტი: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა (ENP AP). ევროკავშირის მეზობლად აღიარება საქართველოსთვის მრავალ პრივილეგიას, მათ შორის, საგარეო პოლიტიკის დივერსიფიკაციის და მსოფლიოს მთავარ ეკონომიკურ ძალასთან ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაზრდის შესაძლებლობას ითვალისწინებს.

04 თებერვალი, 2010

შიდა კონტროლის ინსტიტუციები საქართველოში:შიდა პოლიცია თუ შიდა აუდიტი?

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს სტრატეგიული დოკუმენტი და საკანონმდებლო ჩარჩო შიდა სახელმწიფოებრივი ფინანასური კონტროლისთვის. ამასთანავე, საზოგადოებრივი შემოსავლების, დანახარჯების,აქტივებისა და ვალდებულებების კონტროლი და აუდიტი საერთაშორისო სტანდარტებთან და საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან შესაბამისობაში უნდა იქნას მოყვანილი. OEჩD-ის ანგარიში ანტიკორუფციული ქმედებების მონიტორინგის შესახებ მიუთითებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს შიდა კონტროლის ისეთი ინსტიტუტების განვითარებას,როგორიცაა გენერალური ინსპექცია.

04 თებერვალი, 2010

ასი ახალი საავადმყოფო საქართველოსთვის:რამდენ წელს იმუშავებენ ისინი?

2007 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ წამოიწყო ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმის ეროვნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს „100 ახალი საავადმყოფოს” მშენებლობას. პროგრამის მიზანია თბილისსა და რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ყველა საავადმყოფოს პრივატიზაცია პირდაპირი მიყიდვის წესით. წინამდებარე

04 თებერვალი, 2010

პოლიტიკური პარტიები საქართველოში:დაფინანსების საკითხები

პოლიტიკური პარტიები თანამედროვე დემოკრატიის ფუნქციონირების აუცილებელ ელემენტს წარმოადგენს. პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზების დონე ხშირად მოცემულ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხის სანდო საზომადაც მოჰყავთ. პოლიტიკური პარტიების სისტემის შეფასება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ისეთ ქვეყნებშია, რომლებიც დემოკრატიის ფუნქციონირების ხანმოკლე ან არაერთგვაროვანი ისტორიით ხასიათდებიან.

გვერდები