ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი

თბილისის წარმომადგენლობა

IT პროექტის მენეჯერი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
პროექტის მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
მკვლევარი
კომუნიკაციების ოფიცერი
ფინანსური ოფიცერი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
ფინანსური კოორდინატორი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
პროექტების კოორდინატორი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
იურისტი
ინფორმაციის ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
იურისტი
მთავარი იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
ანალიტიკოსი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი
იურისტი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი