ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

საქართველო, როგორც ევროპის მეზობელი:პრივილეგიები და ვალდებულებები

04 თებერვალი, 2010

2006 წლის ნოემბერში ევროკომისიისა და საქართველოს თანამშრომლობის საბჭომ მიიღო ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების განმსაზღვრელი ახალი დოკუმენტი: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა (ENP AP). ევროკავშირის მეზობლად აღიარება საქართველოსთვი

შიდა კონტროლის ინსტიტუციები საქართველოში:შიდა პოლიცია თუ შიდა აუდიტი?

04 თებერვალი, 2010

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს სტრატეგიული დოკუმენტი და საკანონმდებლო ჩარჩო შიდა სახელმწიფოებრივი ფინანასური კონტროლისთვის. ამასთანავე, საზოგადოებრივი შემოსავლების, დანახარჯების,აქტივებისა დ

ასი ახალი საავადმყოფო საქართველოსთვის:რამდენ წელს იმუშავებენ ისინი?

04 თებერვალი, 2010

2007 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ წამოიწყო ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმის ეროვნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს „100 ახალი საავადმყოფოს” მშენებლობას. პროგრამის მიზანია თბილისსა და რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ყველ

პოლიტიკური პარტიები საქართველოში:დაფინანსების საკითხები

04 თებერვალი, 2010

პოლიტიკური პარტიები თანამედროვე დემოკრატიის ფუნქციონირების აუცილებელ ელემენტს წარმოადგენს. პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზების დონე ხშირად მოცემულ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხის სანდო საზომადაც მოჰყავთ. პოლიტიკური პარტიების სისტემის შეფასება განსაკ

საკუთრების უფლების დაცვა პოსტრევოლუციურ საქართველოში

04 თებერვალი, 2010

საკუთრების უფლების დაცვის მყარი გარანტია ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია. კერძო საკუთრება, საერთო საკუთრებისაგან განსხვავებით, რომლის დროსაც ქონება ერთობლივად შეიძლება ეკუთვნოდეს რამდენიმე პირს და თითოეული მათგანი ჩაითვლ

საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმა: დიდი კორპორაცია თუ კონკურენტული ბაზარი?

04 თებერვალი, 2010

საჯარო სამსახურის რეფორმა ქართული სახელმწიფოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური გარდაქმნის ქვაკუთხედად შეიძლება ჩაითვალოს. ერთი მხრივ, რეფორმირებულმა საჯარო სამსახურმა სახელმწიფო ინსტიტუტების ქმედითობის ეფექტური მექანიზმები უნდა შექმნას. ამავე დრო

სტატისტიკის წარმოების სისტემა საქართველოში

04 თებერვალი, 2010

სახელმწიფო სტატისტიკას, სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირების სხვა მნიშვნელოვან საკითხების მსგავსად, ევროპის კავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმაში დიდი ყურადღება ეთმობა (4.5.5). სამოქმედო გეგმის თანახმად, სახელმწიფო სტატისტიკის სისტემაში უნდა გატა

საქართველოს თავდაცვის სფეროს რეფორმა

03 თებერვალი, 2010

2003 წლის "ვარდების რევოლუციის" შემდეგ საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე საქმიანობა ორი მნიშვნელოვანი ტენდენციით ხასიათდება: საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების დაჩქარების მიზნით გააქტიურებული ძალისხმევა და შესაბამისად, ნატო-ში გაწევრია

საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმა

03 თებერვალი, 2010

საქართველო, რომლის მოსახლეობის 50-55% სიღარიბის ზღვარს დაბლა, 15% კი უკიდურესი სიღარიბის პირობებში ცხოვრობს, გამართული და მდგრადი სოციალური დაცვის სისტემის შექმნას დაუყოვნებლივ საჭიროებს. საქართველომ მემკვიდრეობით მიიღო სოციალური დაცვის საბჭოური სისტ

სახელმწიფო დასაქმების პროგრამები: პოლიტიკისგან შორს?

03 თებერვალი, 2010

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული დასაქმების პროგრამები 2006 წლის შემდეგ ტრადიციად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები უმუშევრობის რეალურ მაჩვენებელს სრულად ვერ ასახავს, ამ პრობლემის სიმწვავე ცხადად იკვეთება მისთვის დათმობილი

გვერდები