Violations identified in the declarations of Dedoplistsqaro Municipality officials - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
GEO