სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემები

11 ივლისი, 2018

 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2017 წლის 15 ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი სახელმწიფო ორგანიზაციის შესყიდვების წლიური გეგმები გააანალიზა. კვლევის შედეგად შემდეგი მიგნებები გამოიკვეთა:

  • სახელმწიფო შესყიდვის დაგეგმვაში ძირითადად, ორი სახის პრობლემაა: 1. შესყიდვების წლიური გეგმების შინაარსი და 2. წლის განმავლობაში შესყიდვების გეგმაში შეტანილი ცვლილებები;
  • შესყიდვების წლიური გეგმები  ხშირ შემთხვევაში ფორმალურად არის შედგენილი და ფაქტობრივად, შეუძლებელია, მათზე დაყრდნობით მიმწოდებელმა ტენდერებში მონაწილეობა დაგეგმოს;
  • 15 ორგანიზაციის თავდაპირველ გეგმებში შეტანილი შესყიდვების დაახლოებით 52%-მა წლის განმავლობაში განიცადა კორექტირება. ეს კი, თავის მხრივ, ტენდერებში მიმწოდებლებს შორის კონკურენციაზე და შესყიდული საქონლის და მომსახურების ხარისხზე უარყოფითად აისახება.

შესყიდვების გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემების შესამცირებლად საჭირო რეკომენდაციებიდან აღსანიშნავია შემდეგი:

  • შესყიდვების დაგეგმვამდე უნდა ჩატარდეს სრულფასოვანი მოსამზადებელი ეტაპი, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებებს განსაზღვრას, ასევე, ცალკეული შესყიდვების ინდივიდუალურად დაგეგმვას და ბაზრის კვლევას მოიცავს;
  • უნდა დაიხვეწოს შესყიდვების გეგმის შინაარსის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმები. კერძოდ, სავალდებულო უნდა გახდეს CPV კოდების უფრო მეტად ჩაშლა;
  • შესყიდვების სააგენტომ ტენდერების პორტალზე უნდა შექმნას ყველა შემსყიდველი ორგანიზაციის შესყიდვების გეგმების გაერთიანებული ბაზა;
  • კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას გეგმებში შეტანილი ცვლილებების რაოდენობის შესამცირებლად;
  • შესყიდვების სააგენტომ რეგულარულად უნდა გააანალიზოს შესყიდვების გეგმებში შეტანილი ცვლილებები და, საჭიროებისამებრ, გასცეს რეკომენდაციები იმ შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც ამ კუთხით ყველაზე დიდი პრობლემები ექნებათ.
print