სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემები