რამდენად გამჭვირვალე და ინფორმაციულია ვანის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

რამდენად გამჭვირვალე და ინფორმაციულია ვანის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდი

27 თებერვალი, 2018

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” განაგრძობს კვლევას მუნიციპალიტეტების მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ. ამჯერად  წარმოგიდგენთ ვანის მუნიციპალიტეტის შედეგებს.

ჩატარებული კვლევის შედეგად შემდეგი გარემოებები გამოვლინდა:

  • ვანის საკრებულომ ვანის მუნიციპალიტეტს 2016 წლის 4 თებერვალს მიღებული N5 დადგენილებით განუსაზღვრა საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი. მიღებული დადგენილება მიესადაგება მთავრობის N219 დადგენილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რომელიც ადგენს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მაღალ სტანდარტს;

  • თუმცა მერიისა და საკრებულოს საერთო ვებ-გვერდზე (http://vani.gov.ge/) განთავსებული ინფორმაცია არ პასუხობს დადგენილებით ნაკისრი პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხას.

 

დეტალური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რა სახის ინფორმაცია ქვეყნდება ვანის საკრებულოსა და მერიის საერთო ვებ-გვერდზე იხილეთ გრაფიკებზე

 

 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” მოუწოდებს ვანის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, დროულად აღმოფხვრან აღნიშნული პრობლემა, შეასრულონ 2016 წლის 4 თებერვალს მიღებული N5 დადგენილებით ნაკისრი ვალდებულება და უზრუნველყონ ინფორმაციის სრული სახით ატვირთვა ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. ასევე, ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ მეტი გამჭვირვალობისთვის აუცილებელია ვანის მუნიციპალიტეტის მერიამ და საკრებულომ შექმნან დამოუკიდებელი ვებ-გვერდები.

 

პუბლიკაცია მომზადდა ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით