პარლამენტში 2003 წლის შემდეგ დარეგისტრირებული ლობისტების სია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პარლამენტში 2003 წლის შემდეგ დარეგისტრირებული ლობისტების სია

10 მაისი, 2011

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა– საქართველოს" მიერ მოთხოვნის მიხედვით პარლამენტის ადმინისტრაციამ გამოგვიგზავნა იმ კერძო და იურიდიული პირების სია, რომლებიც დარეგისტრირდნენ პარლამენტში 2003 წლის შემდეგ. ინფორმაცია მიღებულია 2011 წლის 19 აპრილს.

ბიურო

ლობისტი

ნორმატიული აქტი

1

54

21.03.2005

 

 

 

 

ალუდა გოგლიჩიძე

"საჭიროებებზე დამყარებული დაფინანსების ფორმულა", "სასკოლო სისტემის დემოკრატიული მოდელი" კანონპროექტებისა და "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კანონპროექტების მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისარებად.

 

2

№63

16.05.2005

 

ირაკლი მელაშვილი, თენგიზ შენგელაშვილი

“საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის” შესახებ და “ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის”

3

№90

19.12.2005

 

 

ფრიდონ საყვარელიძე

“დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისა და ტექნიკური რეგულირების ორგანოების შესახებ” კანონპროექტის მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

4

№90

19.12.2005

 

 

 

 

 

 

პაატა სიამაშვილი

“დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისა და ტექნიკური რეგულირების ორგანოების შესახებ” კანონპროექტის მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

5

№90

19.12.2005

 

 

 

დავით ებრალიძე

“დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისა და ტექნიკური რეგულირების ორგანოების შესახებ” კანონპროექტის მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

6

№103

27.03.2006

 

 

 

 

 

 

ალექსი შოშიკელაშვილი

“საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში” ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კანონპროექტების მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად

7

№103

27.03.2006

დავით ოთიაშვილი

“ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ; საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კანონპროექტების მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

8

 

 

 

08.08.2006

 

 

 

კახაბერ გოგაშვილი

“საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის” 45–ე მუხლსი ცვლილებაბის შეტანასთან დაკავშირებით.

 

9

№155

12.03.2007

 

 

 

დიმიტრი ხაჩიძე

“საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში”, “საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში”, და “საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კანონპროექტების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

10

№107

15.01.2010

 

 

მზია მუხუზლა

“ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კანონპროექტების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

11

№124

19.04.2010

 

 

ალექსი ალექსიშვილი

“ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

12

№171

21.03.2011

 

 

 

 

 

 

დავით ოთიაშვილი

“საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში”, “საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში”, “ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ”, “ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნეკროლოგიური საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მცირე და დიდი ოდენობის ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე პროექტის მომზადების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.

print