ხონის, საჩხერისა და ჭიათურის თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG