ვისი ინიცირებულია პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ვისი ინიცირებულია პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები

06 სექტემბერი, 2012

<p><span style="font-style: italic;">საქართველოს პარლამენტის აპარატის მხარდაჭერითა და <a href="http://goo.gl/jbSEg">ჩვენი საპარლამენტო მონიტორინგის პროექტის</a><span > ფარგლებში, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა &nbsp;– საქართველომ“ 2012 წელს დაიწყო პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტების შესახებ პროცედურული ინფორმაციის მოგროვება და საკომიტეტო მუშაობის პროცესზე დაკვირვება. მოცემული ბლოგ-პოსტი არის პირველი იმ სამნაწილიანი ბლოგ-პოსტების სერიიდან, რომელიც ჩვენ მიერ შეგროვებულ მონაცემებს მიმოიხილავს. </span></span><br><br><span >კანონშემოქმედება საქართველოს პარლამენტის მთავარი ფუნქციაა. საქართველოს კონსტიტუცია კანონპროექტის ინიცირების უფლებას გარკვეულ პირებსა და ჯგუფებს ანიჭებს, მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრებსა და არანაკლებ 30,000 ამომრჩეველს.<sup>1</sup> ჩვენ გადავწყვიტეთ, დაგვედგინა, რომელი ჯგუფი თუ პიროვნება იყენებს ამ უფლებას ყველაზე ხშირად, რისთვისაც გავაანალიზეთ ჩვენ მიერ პარლამენტის 2012 წლის გაზაფხულის სესიის დროს შეგროვებული მონაცემები. ეს სტატისტიკა დაგვეხმარება დავინახოთ, რა არის საქართველოში საკანონმდებლო ცვლილების მთავარი წყარო. </span><br><br><span >2012 წელს მე-7 მოწვევის პარლამენტმა 298 კანონი მიიღო, რომელთა ინიციატორები და მათ მიერ ინიცირებული კანონპროექტების თანაფარდობა ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე:<br><br><br>

<span >გრაფიკი 1</span><br>

<img src="http://transparency.ge/sites/default/files/images/charts/canonpro-pie-ka... style="
display: block;
margin: 0 auto;
">

<br><span ><br class="kix-line-break"><br class="kix-line-break">როგორც გრაფიკზე ჩანს, კანონპროექტების უმეტესობა (93%) ინიცირებულია საქართველოს მთავრობისა და დეპუტატების მიერ. სამ შემთხვევაში კანონპროექტის ინიცირება მოხდა პარლამენტის წევრთა მიერ კოლექტიურად (1%), რაც ნიშნავს იმას, რომ დეპუტატთა საერთო რაოდენობის მინიმუმ ½-მა ხელმოწერით დაუჭირა მხარი სამი კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვას პარლამენტში. პარლამენტის 15 კომიტეტიდან 2012 წელს საკანონმდებლო ინიციატივა წარადგინეს მხოლოდ საპროცედურო საკითხთა და წესების (5 კანონპროექტი), ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა (4 კანონპროექტი) და იურიდიულ საკითხთა (2 კანონპროექტი) კომიტეტებმა. 298 კანონიდან არცერთი არ ყოფილა ინიცირებული საპარლამენტო ფრაქციის, არანაკლებ 30,000 ამომრჩევლის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ. </span><br><br><span >გრაფიკი 2 გვიჩვენებს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება 2012 წელს მხოლოდ 23-მა დეპუტატმა გამოიყენა. </span><br><br>

<span >გრაფიკი 2 <br class="kix-line-break">

<div id="chart"></div>
<script src="http://d3js.org/d3.v2.min.js"></script>
<script>
function renderChart() {

var data = d3.csv.parse(d3.select('#csv').text());
var valueLabelWidth = 40; // space reserved for value labels (right)
var barHeight = 25; // height of one bar
var barLabelWidth = 160; // space reserved for bar labels
var barLabelPadding = 5; // padding between bar and bar labels (left)
var gridLabelHeight = 18; // space reserved for gridline labels
var gridChartOffset = 3; // space between start of grid and first bar
var maxBarWidth = 510; // width of the bar with the max value
var verticalOffset = 10; // padding between bars

// accessor functions
var barLabel = function(d) { return d['პარლამენტის წევრი']; };
var barValue = function(d) { return parseFloat(d['ინიცირებული კანონპროექტების რაოდენობა']); };
var RepID = function(d) { return d['RepID']; };
var RepURL = function(d) { return d['RepURL']; };
var RepWindow = function(d) { return 'window.open("' + d['RepURL'] + '")'; };

// scales
var yScale = d3.scale.ordinal().domain(d3.range(0, data.length)).rangeBands([0, data.length * barHeight]);
var y = function(d, i) { return yScale(i); };
var yText = function(d, i) { return y(d, i) - verticalOffset + yScale.rangeBand() / 2+4; };
var x = d3.scale.linear().domain([0, d3.max(data, barValue)]).range([0, maxBarWidth]);
// svg container element
var chart = d3.select('#chart').append("svg")
.attr('width', maxBarWidth + barLabelWidth + valueLabelWidth)
.attr('height', gridLabelHeight + gridChartOffset + data.length * barHeight);
// grid line labels
var gridContainer = chart.append('g')
.attr('transform', 'translate(' + barLabelWidth + ',' + gridLabelHeight + ')');
gridContainer.selectAll("text").data(x.ticks(10)).enter().append("text")
.attr("x", x)
.attr("dy", -3)
.attr("text-anchor", "middle")
.text(String);
// vertical grid lines
gridContainer.selectAll("line").data(x.ticks(10)).enter().append("line")
.attr("x1", x)
.attr("x2", x)
.attr("y1", 0)
.attr("y2", yScale.rangeExtent()[1] + gridChartOffset)
.style("stroke", "#ccc");
// bar labels
var labelsContainer = chart.append('g')
.attr('transform', 'translate(' + (barLabelWidth - barLabelPadding) + ',' + (gridLabelHeight + gridChartOffset) + ')');
labelsContainer.selectAll('text').data(data).enter().append('text')
.attr('y', yText)
.attr('id', RepID)
.attr('href', RepURL)
.attr('onclick', RepWindow)
.attr('class', 'chartlinks')
.attr('stroke', 'none')
.attr('fill', 'blue')
.attr("dy", ".35em") // vertical-align: middle
.attr('text-anchor', 'end')
.text(barLabel);
// bars
var barsContainer = chart.append('g')
.attr('transform', 'translate(' + barLabelWidth + ',' + (gridLabelHeight + gridChartOffset) + ')');
barsContainer.selectAll("rect").data(data).enter().append("rect")
.attr('y', y)
.attr('height', yScale.rangeBand() - verticalOffset)
.attr('width', function(d) { return x(barValue(d)); })
.attr('stroke', 'white')
.attr('fill', 'steelblue');
// bar value labels
barsContainer.selectAll("text").data(data).enter().append("text")
.attr("x", function(d) { return x(barValue(d)); })
.attr("y", yText)
.attr("dx", 3) // padding-left
.attr("dy", ".35em") // vertical-align: middle
.attr("text-anchor", "start") // text-align: right
.attr("fill", "black")
.attr("stroke", "none")
.text(function(d) { return d3.round(barValue(d), 2); });
// start line
barsContainer.append("line")
.attr("y1", -gridChartOffset)
.attr("y2", yScale.rangeExtent()[1] + gridChartOffset)
.style("stroke", "#000");

}
</script>
<script id="csv" type="text/csv">პარლამენტის წევრი,ინიცირებული კანონპროექტების რაოდენობა,RepURL,RepID
ალავიძე ანდრო,29,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/2/andro-alavidze/,repid2
ანჯაფარიძე კახაბერ,53,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/4/kakhaber-anjaparidze/,repid4
ბალავაძე ვახტანგ ,3,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/10/vakhtang-balavadze/,repid10
ბობოხიძე აკაკი,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/15/akaki-bobokhidze/,repid15
გამცემლიძე ზაალ ,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/21/zaal-gamtsemlidze/,repid21
გელაშვილი ზაზა ,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/24/zaza-gelashvili/,repid24
გოგორიშვილი ხათუნა ,2,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/28/khatuna-gogorishvili/,repid28
გოგუაძე გია,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/30/giorgi-goguadze/,repid30
გოდაბრელიძე გიორგი ,3,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/31/giorgi-godabrelidze/,repid31
თაქთაქიშვილი ჩიორა,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/46/chiora-taktakishvili/,repid46
თოიძე ოთარ ,2,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/51/otar-toidze/,repid51
თორდია ლაშა,2,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/52/lasha-tordia/,repid52
კერვალიშვილი რუსუდან ,2,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/59/rusudan-kervalishvili/,rep...
კუბლაშვილი პავლე ,30,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/66/pavle-kublashvili/,repid66
კუკავა ზვიად,76,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/67/zviad-kukava/,repid67
მაჭავარიანი მიხეილ,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/85/mikheil-machavariani/,repid85
მინაშვილი აკაკი,1,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/89/akaki-minashvili/,repid89
ოჩიაური ხათუნა,3,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/97/khatuna-ochiauri/,repid97
სუხიშვილი კახაბერ ,2,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/105/kakhaber-sukhishvili/,rep...
ცქიტიშვილი მიხეილ ,25,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/120/mikheil-tskitishvili/,rep...
წიკლაური ნუგზარ,2,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/123/nugzar-tsiklauri/,repid123
წურწუმია თეიმურაზ,5,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/124/teimuraz-tsurtsumia/,repi...
ჯაბუა გურანდა,5,http://shenmartav.ge/ka/who/representative/133/guranda-jabua/,repid133</...
<script>renderChart();</script>

<br class="kix-line-break">აღსანიშნავია, რომ ცხრილში მოცემული ყველა დეპუტატი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრია და 2012 წლის საგაზაფხულო სესიაზე სხვა ფრაქციის წარმომადგენლის მიერ ინიცირებული არცერთი კანონპროექტი არ ყოფილა მიღებული. ერთადერთ გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერის, </span><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/45/giorgi-targamadze/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">გიორგი თარგამაძის</span></a><span > მიერ წარმოდგენილი წინადადება ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის საარჩევნო უფლებების დროებით მინიჭების შესახებ, რომელიც გაიზიარა უმრავლესობამ და ასახა მათ მიერ მანამდე წარმოდგენილ კონსტიტუციური კანონის პროექტში დეპუტატის მინიმალური ასაკის 25-დან 21 წლამდე დაწევის შესახებ. </span><br><br><span >მე-7 მოწვევის პარლამენტის უკანასკნელი სესიის განმავლობაში სხვა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმაც წარმოადგინეს საკანონმდებლო ინიციატივები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილია ის კანონპროექტები, რომლებიც არ იქნა მიღებული ბოლო სესიაზე და მათი ინიციატორები. &nbsp;</span></p>

<span id="internal-source-marker_0.12423441931605339" ><br><span ><br class="kix-line-break">ცხრილი 1<br class="kix-line-break"><br class="kix-line-break">
<div dir="ltr">
<table style="border: none;"><colgroup><col width="369"><col width="269"></colgroup>
<tbody style="border-bottom:1px solid #CCC;">
<tr style="height: 0px;">
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">
<p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span><strong>კანონპროექტი და მისი ბიუროზე რეგისტრაციის თარიღი</strong></span></p>
</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">
<p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span><strong>ინიციატორ(ებ)ი</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 0px;">
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink"> საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებების თაობაზე (13/02/2012)</a>

<br><span class="hiddentoggle" class="hiddentoggle">იკრძალება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გასხვისება ან სხვაგვარად საკუთრებაში გადაცემა უცხოელზე, უცხოეთში დარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მათი თანამონაწილეობით &nbsp;საქართველოში დარეგისტრირებულ იურიდიულ პირებზე. ასევე კანონში შესატანი ცვლილებებით კონკრეტდება იმ პირთა წრე ვინც შეიძლება იყოს მესაკუთრე ამ ტიპის ქონებაზე. &nbsp;</span>

</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/93/shalva-natelashvili/"> <span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">შალვა ნათელაშვილი</span> </a><span >, </span><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/32/giorgi-gugava/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">გიორგი გუგავა</span></a><span >, </span><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/114/ioseb-shatberashvili/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">იოსებ შატბერაშვილი</span></a><span >, </span><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/121/kakhaber-dzagania/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">კახაბერ ძაგანია</span></a><span > (ლეიბორისტული პარტია, ფრაქციის გარეთ დარჩენილი წევრები)</span></td>
</tr>
<tr style="height: 0px;">

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ (20/02/2012)</a>

<br><span class="hiddentoggle">ეროვნული შიდა პროდუქტის 0.1% ნაწილი ხდება წლიური შემოწირულობის ზღვარი; 60,000 GEL კი არის მაქსიმალური თანხა, რომელიც შეიძლება დღესასწაულებზე დაიხარჯოს, თითოეულ ღონისძიებაზე ეს ზღვარი 3,000-ია; ზოგიერთი ტერმინოლოგიური ცვლილება ითვალისწინებს ნორმების ბუნდოვანების თავიდან აცილებას; გადამეტებული თანხების გადარიცხვისათვს გამოყოფილია 5 დღე; გარდა ამისა, უფრო მაღალი ზღვრები წესდება სახელმწიფო ფონდისაგან დისკვალიფიკაციაზე (მაგალითად, ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო დაფინანსება არ გამოიყოფა 10,000-50,000 ოდენობის თანხის უკანონოდ მიღების შემთხვევაში);</span></td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/42/levan-vepkhvadze/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">ლევან ვეფხვაძე</span></a><span > (ქრისტიან-დემოკრატები)</span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ (29/03/2012)</a>

<br><span class="hiddentoggle">ელექტრონულ და ბეჭდურ მედიას არ ექნება უფლება &nbsp;სასამართლოს საბოლოო განაჩენის გამოცხადებამდე გაავრცელოს ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელშიც შესაძლებელია ბრალდებული პიროვნების იდენტიფიკაცია. გამონაკლისია საჯარო პირები მათდამი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო.</span></td>

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/78/rati-maisuradze/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">რატი მაისურაძე</span></a><span > (ქრისტიან-დემოკრატები)</span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (17/04/2012)</a>

<br><span class="hiddentoggle">ხდება საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ვალდებულების დაწესება და სახალხო დამცველისათვის გამოძიების მიმდინარეობაზე მონიტორინგის უფლების მინიჭება. </span>

</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/13/jondo-baghaturia//"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">ჯონდო ბაღათურია</span></a><span > (გაერთიანებული ოპოზიცია, ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“)</span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ (17/04/2012)</a>

<br><span class="hiddentoggle">უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებს, რომლებსაც სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო 2011-2012 წლებში შეუჩერდათ სტუდენტის სტატუსი, ერთჯერადი აქტის სახით სწავლის საფასური ანაზღაურებათ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.</span></td>

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/13/jondo-baghaturia/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">ჯონდო ბაღათურია</span></a><span > (ქართული დასი, ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“) </span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (17/04/2012</span><span >)</a>

<br><span class="hiddentoggle">კანონპროექტი ითვალისწინებს სისხლის სამართალში დაგროვილი პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას. </span></td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/76/dimitri-lortkipanidze/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">დიმიტრი ლორთქიფანიძე</span></a><span >, </span><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/118/giorgi-tsagareishvili/"><... style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">გიორგი ცაგარეიშვილი</span></a><span > (გაერთიანებული ოპოზიცია, ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“)</span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი ამნისტიის შესახებ (23/04/2012)</a><br>

<span class="hiddentoggle">კანონპროექტი ითვალისწინებს შედარებით მსუბუქი სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის ბრალდებულებისთვის როგორც სასჯელის შემსუბუქებას, ასევე პასუხისმგებლობისგან სრულად განთავისუფლებას.</span></td>

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/13/jondo-baghaturia/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">ჯონდო ბაღათურია</span></a><span > (ქართული დასი, ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“) </span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">

<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30/04/2012)**</a>

<span class="hiddentoggle"> კანონპროექტი გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს ეროვნული პარკის და აღკვეთილის ცალკეულ უბნებში კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის დადგმასთან, ერთი კუბური მეტრის საშეშე მერქნის მოპოვებისათვის გაწეული მომსახურების ხარჯებთან და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლების მიერ იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით.</span>

</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><span >საქართველოს მთავრობა </span></td>

</tr>
<tr style="height: 0px;">
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;">

<a class="togglelink">საქართველოს კანონი ამნისტიის შესახებ (30/04/2012)</a>

<br><span class="hiddentoggle">კანონპროექტი ხელს შეუწყობს 4,500 ბრალდებულის, განსასჯელისა და მსჯავრდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებას და დაახლოებით 1,000 მსჯავრდებულისათვის უკვე დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილის განახევრებას.</span>

</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 7px;"><a href="http://shenmartav.ge/ka/who/representative/42/levan-vepkhvadze/"><span style="text-decoration: underline; white-space: pre-wrap;">ლევან ვეფხვაძე</span></a><span > (ქრისტიან-დემოკრატები)</span></td>

</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>*კანონპროექტი არ ყოფილა განხილული პარლამენტის მიერ, რადგან ინიციატორები არ დაესწრნენ დანიშნულ საკომიტეტო სხდომას აგრარულ საკითხთა კომიტეტში. <br class="kix-line-break">** საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს მოუწოდა, რომ არ მიეღო აღნიშნული კანონპროექტი მისი განხილვის უკანასკნელ სტადიაზე. </span><br><span ><br class="kix-line-break"></span><br><span >როგორც დავინახეთ, პარლამენტის მიერ 2012 წელს მიღებული კანონპროექტების ნახევარზე მეტი მთავრობის ეკუთვნოდა. გრაფიკი 3 გვიჩვენებს იმ სამინისტროებისა და სააგენტოების ჩამონათვალს, რომლებმაც მოამზადეს მთავრობის კანონპროექტები.</span><br><br><br>
<span >გრაფიკი 3<br class="kix-line-break">

<div id="chart2"></div>
<script>
function renderChart() {

var data = d3.tsv.parse(d3.select('#tsv2').text());
var valueLabelWidth = 40; // space reserved for value labels (right)
var barHeight = 25; // height of one bar
var barLabelWidth = 510; // space reserved for bar labels
var barLabelPadding = 5; // padding between bar and bar labels (left)
var gridLabelHeight = 18; // space reserved for gridline labels
var gridChartOffset = 3; // space between start of grid and first bar
var maxBarWidth = 200; // width of the bar with the max value
var verticalOffset = 10; // padding between bars

// accessor functions
var barLabelFull = function(d) { return d['ავტორი']; };
var barLabel = function(d) { return d['ავტორი']; };
var barValue = function(d) { return parseFloat(d['კანონპროექტის რაოდენობა']); };
var RepID = function(d) { return d['RepID']; };
var RepURL = function(d) { return d['RepURL']; };
var RepWindow = function(d) { return 'window.open("' + d['RepURL'] + '")'; };

// scales
var yScale = d3.scale.ordinal().domain(d3.range(0, data.length)).rangeBands([0, data.length * barHeight]);
var y = function(d, i) { return yScale(i); };
var yText = function(d, i) { return y(d, i) - verticalOffset + yScale.rangeBand() / 2+4; };
var x = d3.scale.linear().domain([0, d3.max(data, barValue)]).range([0, maxBarWidth]);
// svg container element
var chart = d3.select('#chart2').append("svg")
.attr('width', maxBarWidth + barLabelWidth + valueLabelWidth)
.attr('height', gridLabelHeight + gridChartOffset + data.length * barHeight);
// grid line labels
var gridContainer = chart.append('g')
.attr('transform', 'translate(' + barLabelWidth + ',' + gridLabelHeight + ')');
gridContainer.selectAll("text").data(x.ticks(10)).enter().append("text")
.attr("x", x)
.attr("dy", -3)
.attr("text-anchor", "middle")
.text(String);
// vertical grid lines
gridContainer.selectAll("line").data(x.ticks(10)).enter().append("line")
.attr("x1", x)
.attr("x2", x)
.attr("y1", 0)
.attr("y2", yScale.rangeExtent()[1] + gridChartOffset)
.style("stroke", "#ccc");
// bar labels
var labelsContainer = chart.append('g')
.attr('transform', 'translate(' + (barLabelWidth - barLabelPadding) + ',' + (gridLabelHeight + gridChartOffset) + ')');
labelsContainer.selectAll('text').data(data).enter().append('text')
.attr('y', yText)
.attr('title', barLabelFull)
.attr('id', RepID)
.attr('class', 'tooltiped')
.attr('stroke', 'none')
.attr('fill', 'black')
.attr("dy", ".35em") // vertical-align: middle
.attr('text-anchor', 'end')
.text(barLabel);
// bars
var barsContainer = chart.append('g')
.attr('transform', 'translate(' + barLabelWidth + ',' + (gridLabelHeight + gridChartOffset) + ')');
barsContainer.selectAll("rect").data(data).enter().append("rect")
.attr('y', y)
.attr('height', yScale.rangeBand() - verticalOffset)
.attr('width', function(d) { return x(barValue(d)); })
.attr('stroke', 'white')
.attr('fill', 'steelblue');
// bar value labels
barsContainer.selectAll("text").data(data).enter().append("text")
.attr("x", function(d) { return x(barValue(d)); })
.attr("y", yText)
.attr("dx", 3) // padding-left
.attr("dy", ".35em") // vertical-align: middle
.attr("text-anchor", "start") // text-align: right
.attr("fill", "black")
.attr("stroke", "none")
.text(function(d) { return d3.round(barValue(d), 2); });
// start line
barsContainer.append("line")
.attr("y1", -gridChartOffset)
.attr("y2", yScale.rangeExtent()[1] + gridChartOffset)
.style("stroke", "#000");

}
</script>
<script id="tsv2" type="text/tsv">ავტორი კანონპროექტის რაოდენობა RepURL RepID
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3 # mtrepid1
შინაგან საქმეთა სამინისტრო 3 # mtrepid2
ფინანსთა სამინისტრო 57 # mtrepid3
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 2 # mtrepid4
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 6 # mtrepid5
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 6 # mtrepid6
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 6 # mtrepid7
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1 # mtrepid8
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო 1 # mtrepid9
მომსახურების სააგენტო, შინაგან საქმეთა სამინიტრო 2 # mtrepid10
მთავრობის კაცელარია 38 # mtrepid11
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 3 # mtrepid12
იუსტიციის სამინისტრო 5 # mtrepid13
თავდაცვის სამინისტრო 1 # mtrepid14
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 9 # mtrepid15
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 14 # mtrepid16
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3 # mtrepid17
გარემოს დაცვის სამინისტრო 2 # mtrepid18
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 10 # mtrepid19</script>
<script>renderChart();</script>

<br class="kix-line-break">მიმდინარე თვეში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ კიდევ რამდენიმე ბლოგ-პოსტს საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შესახებ სხვა მონაცემებით, ასე რომ კვლავ ეწვიეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა &nbsp;– საქართველოს“ ბლოგს ან </span><a href="http://transparency.ge/#crm-container"><span>გამოიწერეთ</span></a><span > ჩვენი სიახლეები. ეს ბლოგ-პოსტი მომზადდა პროექტის </span><a href="http://goo.gl/jbSEg"><span >„საქართველოს კანონშემოქმედების გამჭვირვალობის და კანონშემოქმედთა ანგარიშვალდებულების გაზრდის ხელშეწყობა“</span></a><span > ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ. </span></span></p>

<hr>
<sup>1</sup><span> საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის თანახმად, საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება აქვთ: საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში; მთავრობას; პარლამენტის წევრს; საპარლამენტო ფრაქციას; პარლამენტის კომიტეტს; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოებს; არანაკლებ 30,000 ამომრჩეველს. აღსანიშნავია, რომ 2013 წლიდან პრეზიდენტი კანონპროექტის ინიცირების უფლებას კარგავს.</span>

Author: კახა ურიადმყოფელი, ეკა როსტომაშვილი