საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების მოკლე შეფასება