ქონებრივ დეკლარაციებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასება