თანამდებობის პირი კახაბერ ლაბუჩიძე დეკლარაციაში უძრავ ქონებას და შემოსავალს არ უთითებს - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თანამდებობის პირი კახაბერ ლაბუჩიძე დეკლარაციაში უძრავ ქონებას და შემოსავალს არ უთითებს

12 მარტი, 2024

თბილისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ლაბუჩიძემ 2024 წლის თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის  დეკლარაციაში საკუთარი უძრავი ქონება და ხელფასი არ მიუთითა.

დარღვევა I: კახაბერ ლაბუჩიძე ფლობს ორ უძრავ ქონებას, რომელთაგან არც ერთს არ უთითებს დეკლარაციაში: 

  1. ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა -  115.58 კვ.მ ბინა.
  2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, დაბა ბაკურიანი, დიდველი - 36.40 კვ.მ ბინა.

 

უძრავი ქონება ლაბუჩიძემ არც 2023 წელს დაადეკლარირა.

დარღვევა II: ლაბუჩიძემ, ამასთანავე, დეკლარაციაში არ ასახა თბილისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარედ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მის მიერ წლის განმავლობაში მიღებული შრომის ანაზღაურება (ხელფასი).

საყურადღებოა, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ 2022 წელს უკვე დააჯარიმა კახაბერ ლაბუჩიძე დეკლარაციის არასრულად შევსების გამო. საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიშში შემდეგი დარღვევებია ჩამოთვლილი:

  1. თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიშის წარმოუდგენლობა;
  2. ცდომილება თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიშში; 
  3. დეკლარაციაში არ არის მითითებული თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიში; 
  4. ცდომილება თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის ანაზღაურებაში; 
  5. თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის სესხის ხელშეკრულების და გრაფიკის წარმოუდგენლობა; 
  6. დეკლარაციაში არ არის მითითებული ერთჯერადი შემოსავალი, რომლის ოდენობაც აღემატება 3000 ლარს; 
  7. დეკლარაციაში არ არის მითითებული ერთჯერადი გასავალი, რომლის ოდენობაც აღემატება 5000 ლარს.

საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის თანახმად, კახაბერ ლაბუჩიძე, როგორც თბილისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, ვალდებულია ეს ინფორმაცია სრულად ასახოს მისი ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ მიმართავს სსიპ ანტიკორუფციულ ბიუროს შეისწავლოს კახაბერ ლაბუჩიძის დეკლარაციაში გამოვლენილი დარღვევები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.