ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი

თბილისის წარმომადგენლობა

პროექტების კოორდინატორი
იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
მთავარი იურისტი
ინფორმაციის ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
პროექტის მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
იურისტი / ანალიტიკოსი
მკვლევარი
მთავარი იურისტი
ოფისის ასისტენტი
ფინანსური კოორდინატორი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი
კომუნიკაციების ოფიცერი
ფინანსური ოფიცერი
იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
მძღოლი
ლოჯისტიკის ასისტენტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

ანალიტიკოსი
იურისტი
იურისტი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი