2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედდა